top of page
Search

Debatno izobraževanje za učiteljske zbore: predavanje in delavnice

Updated: Mar 6, 2022

Če vas zanima izvedba take ali podobne delavnice prilagojene vašim potrebam nas lahko kontaktirate na info@centerargument.si


Izobraževanje za učitelje in učiteljice

DEBATNA METODOLOGIJA

DODATNO PROFESIONALNO USPOSABLJANJE IZ DEBATNE METODOLOGIJE


Debata je interaktivna in transdisciplinarna učna metoda, ki skozi integrativni pristop k znanju in mehkim veščinam učenca vedno postavi v aktivno vlogo ter v središče učnega procesa. Primerna je za učenje mehkih veščnin, kot so kritično mišljenje, zagovorništvo, analitično strateški pristop k reševanju problemov, argumentacija, prepričljivo javno komuniciranje ter informacijska pismenost. Hkrati pa metodologija predstavlja specifičen in edinstven aplikativen pristop k poučevanju vsebine pri različnih predmetih, nudi možnosti za medpredmetno povezovanje, krepi aktivno državljanstvo udeležencev in omogoča reflektiran pristop k osebnostni in akademski rasti dijakov.


1. Uvod v debatno metodologijo za uporabo v razredu in v obšolskih aktivnostih

(Predavanje in delo v skupinah: 1,5h )


Temeljni cilj izobraževanja je udeležence seznaniti z debatno metodologijo ter jih opremiti s ključnimi znanji za uporabo debatnih aktivnosti v razredu. Izobraževanje je razdeljeno na sklope.


SKLOP 1: Uvod v metodologijo

 • Osnovni principi debatne metodologije za uporabo v različnih učnih okoljih

 • Predstavitev in razprava o učinkih metodologije pri poučevanju vsebine, osebnostni rasti udeležencev ter pri razvoju mehkih veščin

 • Osnove argumentacije, analitičnega strateškega razmišljanja in prepričjivega komuniciranja

 • Predstavitev osnovnih debatnih aktivnosti, pristopov in vaj za uporabo v razredu

 • Predstavitev dobrih praks iz različnih učnih okolij


SKLOP 2: Praktični preizkus

Udeleženci izobraževanja se v različnih vlogah preizkusijo v izbrani debati aktivnosti, da dobijo prvo - osebno izkušnjo iz perspektive udeleženca in pedagoga.


SKLOP 3: Analiza, vprašanja in aplikacija v različna učna okolja

 • Voden pogovor in analiza o opravljeni aktivnosti ter razprava o občutkih in mnenjih udeležencev

 • Strokoven komentar izvajalca na izvedeno aktivnost

 • Planiranje konkretnih aktivnosti za uporabo debate v učnih okoljih udeležencev in za vpeljavo debate v njihove učne načrte

 • Razprava o vprašanjih in pomislekih udeležencev


Po izobraževanju bodo udeleženci prejeli tudi gradiva s pregledom debatne metodologije ter opisom osnovnih debatnih vaj z nasveti za izvedbo.2. Nadaljevalne izkustvene delavnice in trening/svetovanje za pedagoge

Delavnice so primerne za učitelje in učiteljice, ki se želijo podrobno seznaniti z metodologijo in jo želijo aktivno uporabiti pri pouku ter želijo debato vključniti v svoje učne plane/načrte.


Cilji delavnic so:

 1. Opremiti udeležence z dodatnimi nadaljevalnimi znanji iz uporabe debatne metodologije ter kritičnega mišljenja, argumentacije in analitičnega strateškega komuniciranja.

 2. Pripraviti udeležence, da strokovno in samozavestno izvajajo debatne aktivnosti v razredu ter jih kritično evalvirajo in prilagajajo.

 3. Pripraviti udeležence, da so sposobni sami inovativno planirati in prilagajati debatne aktivnosti za uporabo v razredu.


Način dela na delavnicah je interaktiven in izkustven ter vključuje:

 • Podrobno predstavitev debatnih aktivnosti za različna učna okolja/predmete aktivnosti in vaje (več kot 100) z vodeno razpravo o morebitnih prilagoditvah za speficična učna okolja/predmete ter z nasveti za izvedbo.

 • Predstavitev dodatne in nadaljevalne teorije in debatne metodologije za poučevanje argumentacije in strateškega analitičnega mišljenja.

 • Vodene vaje za preizkus učiteljev v debatnih aktivnosti s poudarki na različnih vloga (udeleženec/pedagog) in na različnih mehkih veščinah s komentarjem strokovnjaka.

 • Konkretna in podrobna predstavitev speficičnih debatnih učnih ur za različne predmete (filozofija, zgodovina, tuj jezik, slovenščina, sociologija, geografija, obšolske aktivnosti in krožki …) v različnih oblikah: 1) izvedba ure s strani strokovanjka z učitelji kot udeleženci, 2) izvedba ure s strani strokovnjaka v razredu v prisotnosti učitelja, 3) predstavitev dobrih praks iz drugih šol/programov in analiza.

 • Vodeno planiranje debatnih učnih ur in vaj za različne predmete v treh korakih: 1) zastavitev ciljev, 2) individualna zasnova ure/programa (individualno mentorirano delo udeležencev), 3) strokovni komentar, razprava in predlogi za izboljšavo.

 • Skupna priprava in razprava o predlogih učnih materialov za dijake na podlagi pripravljenih vzrocev.

 • Individualno svetovanje posameznim učiteljem za njihove konkretne potrebe dela v razredu z možnostjo “job shadowing” in predlogi/komentarji strokovnjaka.


Po vsaki delavnici udeleženci prejmejo gradiva s teoretičnim povzetkom obravnavene vsebine, s pregledom debatne metodologije ter opisom osnovnih debatnih vaj z nasveti za izvedbo.


Comments


bottom of page