top of page

IZOBRAŽEVANJA ZA ŠOLE, UČITELJSKE KOLEKTIVE IN STARŠE

Cenovno dostopna, praktično usmerjena, interaktivna predavanja za učiteljske kolektive ali starše. Izobraževanja organiziramo na vaši šoli. Po vsakem izobraževanju udeleženci prejmejo potrdila o opravljenem izobraževanju in dodatno gradivo. Vsa izobraževanja so zasnovana na podlagi več kot 15-letnih izkušenj v delu z mladimi in učitelji v Sloveniji in tujini. 

Termin, obliko in dolžino izobraževanj prilagodimo željam šole. 

Predavanja za učiteljske

zbore ali starše. 

(1-3 ure)

Krajši praktični seminarji 

ali delavnice.

(4-6 ur)

Daljši treningi in

celostna izobraževanja. 

(8  ur)

motivation_edited.jpg

PORAST NARCIZMA IN INDIVIDUALIZMA TER ZATON AVTORITETE V SODOBNI ŠOLI

Izobraževanje je osredotočeno na razumevanje novih vedenjskih vzorcev med mladimi ter predvsem na tehnike in strategije za učinkovito vodenje, motiviranje in učinkovito komuniciranje s sodobnimi mladimi. Sodobna družba, novi socializacijski vzorci in vzgojno-izobraževalne paradigme močno zaznamujejo sodobno generacijo mladih. Eden izmed najbolj perečih trendov je zaton avtoritete in porast narcizma v potrošniški družbi, ki vpliva na vedenjske vzorce mladih, njihove vrednote, oblikuje dinamiko odnosov v šolah in je v različnih oblikah (na primer porast nasilja in čustvenih izbruhov, neupoštevanje avtoritete, nemotiviranost in apatičnost …). To od učiteljev in staršev zahteva nove pristope k izobraževanju in vzgoji. 

Nekaj vprašanj za razmislek: 

 • Zakaj klasični pristopi k motivaciji ne delujejo več?

 • Kako naj učitelji in starši odreagiramo na nove vedenjske vzorce med mladimi?

 • Kako razmišljajo in čustvujejo sodobni mladi?

 • Kako naj učitelji danes motivirajo in vodijo mlade ter zagotovijo svojo avtoriteto v razredu?

UČINKOVITO UČENJE IN POMNENJE

Izobraževanje je osredotočeno na tehnike in strategije za učinkovito učenje pomnenje in poučevanje. Predstavili najnovejša praktična spoznanja o delovanju spomina, pozornosti in motivacije. S poudarkom na učinkovitih strategijah, bomo raziskali, kako podpreti različne učne stile tako v razredu kot pri samostojnem učenju. Udeleženci bodo pridobili znanje o tehnikah, ki spodbujajo aktivno učenje, razvijajo kritično razmišljanje in krepijo sposobnost pomnjenja. Spoznali in preizkusili bodo metodo pospešenega učenja ter nekatere druge inovativne pristope pri učenju in poučevanju.

Nekaj vprašanj za razmislek: 

 • Zakaj lahko porabimo veliko časa za učenje, a kljub temu nismo uspešni?

 • Kakšna je najbolj učinkovita struktura učne ure? 

 • Kako v učno uro vključiti različne tipe učencev?

 • Kako so načini učenja in poučevanja povezani z motivacijo?

 • Kako premagati strah pred ocenjevanjem? 

Image by lilartsy
Screenshot 2024-03-01 at 10.15.20.png

CHAT GPT ZA UČITELJE IN UMETNA INTELIGENCA V IZOBRAŽEVANJU

Množična raba in vpeljevanje orodij umetne inteligence v šole in v izobraževanje prinaša številne pasti in tudi koristne novosti. Na izobraževanju se bodo učitelji seznanili s praktičnimi primeri učinkovite in kritične rabe orodja Chat GPT. Naučili se bodo, kaj so največje pasti, ki jih orodje prinaša, kako se jim izogniti ter kako učence vzpodbujati h kritični uporabi umetne inteligence za različne namene. 

Nekaj vprašanj za razmislek: 

 • Kako se z možično rabo umetne inteligence spreminjajo vedenjski, komunikacjski in čustveni vzorci mladih?

 • Kako lahko učitelji uporabijo Chat GPT in druga orodja umetne inteligence za hitro opravljanje dolgotrajnih administrativnih nalog? 

 • Kako lahko orodja UI uporabimo pri pouku in za zasnovo inovativnih učnih ur?

 • Kaj so največje pasti uporabe Chat GPT v šolstvu in kako se jim izogniti? 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA Z ZAHTEVNIMI SOGOVORNIKI

Na izobraževanju bodo udeleženci spoznali, kako razumeti sogovornika in mu prilagoditi komunikacijo, kako s pravimi vprašanji priti do bistva problema, kako prebrati sogovornika in z njim vzpostaviti dober stik na verbalni in na neverbalni ravni, da nam bo sledil in nam zaupal, ter kako sogovorniku podati ustrezno povratno informacijo, da bo ta konstruktivno nadaljevala komunikacijo in bo učinkovala kot motivacijsko sredstvo. Skozi ilustrativne primere z razlčnih področij bodo udeleženci spoznali temeljne načine razmšljanja, odločanja in delovanja ljudi v konfliktih situacijah. Naučili se bodo, kako to znanje uporabiti za preprčljivo komunikacijo s sogovorniki v specifčnih komunikacijskih kontekstih na svojem delovnem mestu

Nekaj vprašanj za razmislek: 

 • Kako učinkovito komunicirati s sodobnimi mladimi in se primerno odzvati na narcisistične, agresivne ali nemotivirane vedenjske vzorce učencev?

 • Kako se pripraviti za zahtevne ali neprijetne pogovore s starši ali učitelji?

 • Kako komunicirati s sodelavci v kolektivu, da dosežete pozitivno delovno klimo?

Speaking at Seminar
Image by Jason Goodman

VODENJE RAZREDA: MOTIVACIJA UČENCEV, AVTORITETA UČITELJA IN DISCIPLINA V RAZREDU

Učinkovito vodenje tako velike in raznolike skupnosti kot je razred, poleg strokovnega pedagoškega znanja od učiteljev zahteva tudi lastnosti kakovostnega in uspešnega vodje. Na izobraževanju se bomo posvetili štirim temeljnim vidikom uspešnega vodenja:

- OSEBNA NARAVNANOST: zavedanje in sposobnost nadzorovanja lastnih vedenjskih, mišljenjskih in vodstvenih vzorcev;

- MOTIVACIJA: sposobnost motiviranja učencev različnih tipov in vzpostavljanja dobrih odnosov v razredu;

- KOMUNIKACIJA: sposobnost strateškega in načrtovanega posredovanja informacij, navodil in vrednot.

- AVTORITETA: poznavanja in uporaba različnih pristopov za doseganje avtoritete za vplivanje na sodelovalno delovno klimo v razredu. Nekaj vprašanj za razmislek: 

 • Kako motivirati različne tipe učencev in zakaj klasični pristropi k motivaciji ne delujejo več?

 • Kako ramišljajo in čustvujejo sodobni mladi ter kako se prilagoditi na nove vedenjske vzorce med mladimi? 

 • Kako vzpostaviti dobro delovno klimo v razredu?

 • Kako učinkovito vzpostaviti avtoriteto in kako se ustrezno odzivati na disciplinske probleme v razredu?

 • Kateri vodstveni stil doseže največ učencev in kateri je v določenih situacijah najbolj učinkovit?

MISLIM, TOREJ SEM: KRITIČNO IN KREATIVNO MIŠLJENJE ZA MLADE, UČITELJE IN STARŠE

V sodobnem svetu je ključno, da pri vseh predmetih in doma vzpodbujamo tudi razvoj mehkih prenosljivih veščin ter učimo, kako misliti, ne zgolj kaj misliti. Na izobraževanju se udeleženci spoznajo s strateškim poučevanjem in z inovativnimi učnimi pripomočki, ki dijakom pomagajo pri izbiri in samostojni rabi učnih strategij za izboljšanje vsebine in strukture mišljenja na različnih predmetih področjih.

Nekaj vprašanj za razmislek: 

 • Kako vzpodbujati sodelovalno poučevanje in problemsko mišljenje v razredu pri različnih predmetih?

 • S kakšnimi tehnikami pomagati učencem pri izbiri samostojnih učnih strategij za izboljšanje vsebine in strukture mišljenja na različnih področjih?

 • Kako učiti kritično in kreativno mišjenje v dobi umetne inteligence in ChatGPT?

 • S kakšnimi vprašanji pripravimo učence, da samostojno in kritično obravnavajo zastavljene miselne probleme, razvijajo različne perspektive in z lateralnim mišljenjem vrednotijo informacije in argumente?

Creative Thoughts
Lecture Presentation

DODATNE TEMATIKE, KI JIH POKRIVAJO NAŠI STROKOVNJAKI

Preučujem sebe, da razumem tebe:  univerzalni modeli človeškega mišljenja in delovanja 

Kako želje spremeniti v cilje: tehnike za učinkovito načrtovanje, zastavljanje in oblikovanje ciljev 

Zadovoljen posameznik - dober učitelj: kako razvijati odpornost in prožnost na delovnem mestu, nadzorovati lastne mišljenjske in vedenjske vzorce ter se boriti proti stresu 

Zanimiv, prepričljiv in avtentičen javni nastop: temelji retorike, zagovorništva in argumentacije za različne situacije 

Coaching za v izobraževanju: kako z različnimi tehnikami in orodji usmerjati učence ter jih voditi pri osebni rasti in razvoju 

Inovativne metode poučevanja: sodobni pristopi za sodelovalno poučevanje v razredu 

Kdo sem in kam grem: kako nam poznavanje nezavednih vzorcev mišljenja in delovanja pomaga izbrati pravi poklic

 

Sprašujem, poslušam, vodim: konstruktivna mediacija v konfliktih situacijah za reševanje sporov z najstniki 

 

VSTOPITE V STIK Z NAMI IN

ORGANIZIRAJTE IZBRAŽEANJE NA VAŠI ŠOLI 

Kje in kdaj?

Na vaši šoli, ko vam ustreza. 

Komu so izobraževanja namenjena? 

Učiteljem oziroma učiteljskim kolektivom ali staršem. 

Cena in oblika izobraževanj: obliko in dolžino izobraževanj prilagodimo željam in potrebam šole

 • Predavanje (1-3 ure): 250-400 eur 

 • Delavnica ali praktični seminar (3-6 ur): 500-800 eur 

 • Daljši treningi (8 ur): 1000 eur

Izobraževanje se lahko razdeli na več delov in se izvede v različnih dnevih. ​Za izobraževanja, daljša od 8 ur, je cena odvisna od dogovora. 

 

Cena vključuje:

 • celotno izbraževanje,

 • gradivo za udeležence,

 • potrdila o udeležbi,

 • možnost posveta pred izobraževanjem,

 • DDV je že vključen v ceno, dodatno se obračunajo potni stroški predavatelja. 

Kontaktiratje nas na info@centerargument si ali 041 624 038. 

ZAKAJ PRAV NAŠA IZOBRAŽEVANJA?

 • Izobraževanja so osredotočena na konkretne nasvete iz prakse in obravnavajo probleme, s katerimi se učitelji soočamo vsak dan. Potekajo v sproščenem vzdušju in so interaktivna, saj so udeleženci neprestano vabljeni k sodelovanju. 

 • Izobraževanja predstavljajo edinstven preplet različnih disciplin in pogledov: od psihoanalize in nevroznanosti do sodobnih pedagoških, komunikacijskih in motivacijskih študij. 

 • Izobraževanja so zasnovana na podlagi več kot 15-letnih izkušenj v delu z mladimi in v izobraževanju učiteljev v Sloveniji in tujini

IZVAJALCI IZOBRAŽEVANJ

Izobraževanja izvajata Jana Pertot Tomažič in Miha Andrič, ki imata več kot 15 let izkušenj v delu z mladimi in učitelji v Sloveniji in v tujini. 

Jana Petrot Tomažič je prof. slovenščine z izkušnjami s poučevanjem na osnovni in srednji šoli. Obenem je mednarodno certificiran NLP Trener in NLP Coach Praktik (INLPTA) ter Trener POY. 

Miha Andrič je filozof, sociolog in mednarodno uveljavljen predavatelj na področju komunikacije in invoativnih pristopov k poučevanju. Predaval je v več kot 40 državah na 4 kontitentih. 

V zadnjih dveh letih nam je zaupalo že več kot 2500 učiteljev in več kot 50 šol iz Slovenije in tujine.

Slovenija: Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Gimnazija Celje Center, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Kranj, Gimnazija Tolmin, Prometna šola Maribor, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija in srednja šola Domžale, Gimnazija Novo mesto, GSŠRM Kamnik, OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Dob, OŠ Nove Fužine, OŠ Šenčur, OŠ Bovec, OŠ Žirovnica, OŠ Simona Jenka Kranj, Šolski center Rogaška Slatina, Fakulteta za energetiko Krško, Univerza v Mariboru, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Pesnica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM ... 

Tujina: Grand Oaks (ZDA), KingWood (ZDA), University of Trento (Italija), Liceo Caterina Percoto (Italija), Liceo Scientifico Severi (Italija), Don Lorenzo Milani High School (Italija), Liceo Scientifico G.Galilei (Italija), University Trento (Italija), Gems Modern Academy (Združeni Arabski Emirati), Vocalise School (Združeni Arabski Emirati), VI Liceum Ogólnokształcące (Poljska), WSB University (Poljska), Tozok Ozel Okullar (Turčija), FMV Ayazağa Işık High School (Turčija), AA Hellas (Grčija), ITT Delhi (India), Roga Academy (Singapore), Helsingin Soumalainen Yhteiskoulu (FInska), Patras University (Grčija), New York University (ZDA), German School Izmir (Turčija) ...

KONTAKTIRAJTE NAS

Telefon

041 624 038

Email

Facebook

 • Facebook
bottom of page