top of page
Search

Inovativne učne ure za poučevanje književnosti v razredih (za srednje in osnovne šole)

Kako analizirati literarna besedila, primerjati različne literarne prvine med besedili ter napisati dober literarni spis ali esejOpis

Na delavnicah in učnih urah bodo udeleženci spoznali posebne debatno-komunikacijske tehnike, ki jim bodo pomagale pri analizi literarnega dela, pri razumevanju sociološkega ozadja in razmerja med različnimi literarnimi obdobji ter pri kritičnem in kreativnem pisanju literarnih esejev.

Udeleženci: Skozi voden postopek bodo udeleženci sami sodelovali pri analizi, primerjavi, zastavitvi esejev in pri utemeljevanju stališč. Tehnike, ki jih bodo spoznali, bodo lahko kasneje uporabili tudi pri samostojnem delu.

Učitelji: Prisotni učitelji in profesorji bodo spoznali posebne učne pristope, ki jih bodo kasneje lahko uporabili pri snovanju in izpeljavi svojih učnih ur v različnih učnih kontekstih.


Izvedba

 • Delavnice izvajamo v srednjih in osnovnih šolah v razredih (pri urah slovenščine), v online obliki ali v posebnih oblikah po dogovoru s šolami oz. z zainteresiranimi profesorji in učitelji.

 • Termine določimo v dogovoru s šolami, učitelji in profesorji glede na razpoložljivost naših izvajalcev.

 • Trajanje delavnice (od 1 do 5 šolskih ur v kosu ali razdeljeno na različne dneve) in konkretne vsebine (obravnavana literarna dela in naloge za udeležence) določimo skupaj glede na želje šole, učiteljev in profesorjev (prilagodimo se programu dela in učnemu načrtu v šolah).


Možne vsebine za OSNOVNE ŠOLE

 • Razumevanje in primerjava različnih literarnih obdobij, avtorjev in literarnih del na igriv debatni način.

 • Spoznavanje z značilnostmi literarnih spisov in priprava na pisanje kot podlaga za pisanje literarnega eseja v srednji šoli.

 • Igrive metode za analizo literarnih del s poudarkom na razumevanju, utemeljevanju ter primerjanju različnih literarnih prvin (osebe, motivi …).

 • Obravnavana dela: vsa obvezna literarna besedila za 3. triado OŠ ter besedila po dogovoru.

Možne vsebine za SREDNJE ŠOLE

 • Razumevanje in analiza sociološkega, družbenega in zgodovinskega konteksta posameznih literarnih del.

 • Primerjalna analiza - tehnike za samostojno in interaktivno primerjavo oseb in drugih literarnih prvin posameznega literarnega besedila.

 • Novi pristopi k razumevanju, pregledu in primerjavi literarnih obdobij.

 • Struktura eseja - kako analizirati naslov, postaviti tezo, opisovati, pojasnjevati, primerjati in utemeljevati v jedru ter napisati primeren zaključek eseja.

 • Priprava na maturo: kako izvesti uspešno primerjavo oseb ali posameznih motivov, kako vključiti sociološko ozadje, povezano s temo letošnje mature - svet blišča in bede - ter kako odpraviti najbolj pereče težave, ki se pojavljajo pri pisanju maturitetnih esejev

 • Obravnavana dela: vsa razpisana dela za maturo za tekoče šolsko leto ter vsa besedila, določena s Predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.


Cena je odvisna od dolžine delavnice in od obravnavanih vsebin. Za informacije in dogovor nas lahko kontaktirate:

info@argumentcenter.si

041624038O metodologiji

Vsa naša izobraževanja temeljijo na posebni debatno-komunikacijski metodologiji. Debata je interaktivna in transdisciplinarna učna metoda, ki skozi integrativni in igriv pristop k znanju in mehkim veščinam udeleženca vedno postavi v aktivno vlogo ter v središče učnega procesa. Vzporedno z obravnavanimi vsebinami udeležence uri tudi v kritičnem in strateškem mišljenju, argumentaciji in prepričljivem ustnem ali pisnem izražanju. Naša posebnost je 3D metodologija, ki temelji na združevanju tehnik debate (prepričevanje), dialoga (razumevanje nasprotujočih stališč in razlag) ter deliberacije (iskanje skupnih rešitev). Metoda sledi modernim taksonomijam in skuša udeležence pripraviti do samoevalvacije in neposredne aplikacije novih tehnik v različne kontekste posameznega predmetnega področja.Comments


bottom of page