top of page

DELAVNICE ZA MLADE V OKVIRU PROGRMOV OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN ALI AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA

Delavnice izvajamo na šolah.
Obliko, dolžino in termin prilagodimo željam šole. 

Students on a Break

SKRIVNOSTI UČINKOVITEGA UČENJA IN POMNJENJA: TEHNIKE IN STRATEGIJE UČENJA ZA MLADE

OPIS

Delavnica bo ponudila interaktivno in dinamično okolje, kjer bodo dijaki skozi različne dejavnosti spoznali, kako lahko izboljšajo svoje učne veščine. Predstavljene bodo najnovejše tehnike in znanstvena spoznanja o delovanju možganov, motivaciji in učenju. Poseben poudarek bo na praktičnem preizkušanju različnih metod učenja, vključno s tehnikami za povečanje koncentracije in tehnikami za hitrejše in boljše pomnjenje.

CILJI
Glavni cilji praktične delavnice, ki je namenjena izboljšanju sposobnosti učinkovitega učenja in pomnjenja so:

 • razumeti kako delujejo možgani, spomin in proces učenja;

 • odkriti in uporabljati učinkovite strategije učenja, ki so prilagojene različnim učnim stilom posameznikov,

 • naučiti se, kako premagati stres in anksioznost povezano z ocenjevanji in preverjanji znanja. 

VSEBINA

Delavnica bo razdeljena na tri ključne segmente:

 • Razumevanje možganov in spomina: uvod v nevroznanost učenja, kjer bomo raziskali, kako možgani procesirajo in shranjujejo informacije.

 • Strategije za učinkovito učenje: podrobna obravnava različnih učnih tehnik, kot so vizualizacija, mnemotehnike, uporaba metafor, samopreverjanje in skupinsko učenje. Delavnica bo vključevala praktične delavnice, kjer bodo dijaki te tehnike lahko preizkusili in ugotovili, katere najbolje delujejo zanje.

 • Premagovanje učnih ovir: tehnike za obvladovanje tesnobe pred testi in izboljšanje samozavesti. Učenje metod za nastavljanje realističnih učnih ciljev in obvladovanje časa, da se maksimalno izkoristi učna ura in študijski čas doma.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: Program se izvede na šolah, termin izvajanja določimo po dogovou s šolo. Dolžina delavnice za eno skupino je 90 min (1,5 h). 

PRIPOROČENA VELIKOST SKUPINE: Med 10 in 100. 

MISLIM, TOREJ SEM: KRITIČNO, KREATIVNO IN STRATEŠKO MIŠLJENJE ZA MLADE                                         

 

OPIS
V današnjih hitro spreminjajočih se časih se posamezniki pogosto ujamemo v zanko ponavljajočih se idej, rešitev in miselnih vzorcev. Namesto da bi raziskovali nove pristope, se zanašamo na preverjene metode in v razmišljanju nismo prožni in kriticni. Svet okoli nas je poln ljudi, ki razmišljajo drugace kot mi sami, a jih težko razumemo in se ne znamo vživeti v njihove miselne procese. Imamo veliko želja, ki jih ne znamo preoblikovati v konkretne cilje, za svoje probleme težko najdemo inovativne rešitve. Vse to je povezano s pomanjkanjem naše kreativnosti in z napakami v mišljenju, ki se jih niti ne zavedamo. Na delavnici, kjer bomo raziskovali prav globine in skrivnosti kreativnega in kritičnega mišljenja, se bodo udeleženci naučili, kako razmišljati kreativno in kako se izogniti najpogostejšim napakam v razmišljanju, ki nas omejujejo pri reševanju problemov in v komunikaciji z drugimi. Skozi serijo interaktivnih vaj, živahnih diskusij in praktičnih primerov bodo udeleženci spoznali tehnike za prebijanje ustaljenih miselnih vzorcev in razvoj lastnega kreativnega potenciala, naučili se bodo strategij kritičnega mišljenja, ki bodo obogatile njihove ideje in odločitve, pridobili pa bodo tudi samozavest, da postanejo ustvarjalni misleci v osebnem življenju, v šoli ali na delovnem mestu.

CILJI
- Razviti kritično mišljenje: Udeleženci se bodo naučili, kako analizirati informacije, formirati argumente, prepoznati logične napake in izboljšati svoje sposobnosti odločanja v šoli, v zasebnem življenjenju ter na svoji poklicni poti.
- Spodbuditi kreativno mišljenje: Udeleženci se bodo spoznali s tehnikami in strategijami za ustvarjanje novih in izvirnih idej ter bodo razvijali sposobnost mišljenja izven svojih obstoječih okvirov.
- Izpopolniti strateško mišljenje: Udeleženci bodo razvili sposobnost strateškega načrtovanja, reševanja problemov in sprejemanja odločitev v zahtevnih situacijah.
- Spodbuditi in vzgajati razumevanje o pomembnosti kritičnega in kreativnega mišljenja v vsakdanjem življenju. 

VSEBINA: Na delavnici se bodo udeleženci skozi številne praktične vaje, miselne preizkuse ter skozi živahno razpravo o primerih z različnih področij seznanili z naslednjimi vsebinami:
- najbolj pogoste napake v razmišljanju ter kako jih odpravimo oziroma se jim izognemo;
- kako kritično analizirati vire in podatke;
- razumevanje lastnih ustaljenih miselnih vzorcev in kako jih lahko presežemo;
- kako pridobimo samozavest za kreativno razmišljanje;
- strategije za reševanje miselnih problemov in strateško sprejemanje odločitev;
- razumevanje in zavedanje pomembnosti kritičnega in kreativnega mišljenja v vsakdanjem življenju.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: Program se izvede na šolah (v razredih ali predavalnicah), termin in čas izvajanja določimo po dogovou s šolo. Priporočena dolžina delavnice je med 1 uro (interaktivno predavanje) in 5 urami (praktične celostne delavnice)

PRIPOROČENA VELIKOST SKUPINE: Med 5 in 200 (z manjšimi skupinami izvajamo delavnice s praktičnimi vajami, za večje skupine se izvede interaktivno predavanje).  

SPOZNAJ SAMEGA SEBE IN SPREGOVORI O SVOJIH ČUSTVIH IN MISLIH: DELAVNICA “POINTS OF YOU”

OPIS

Points of You je nova metoda v coachingu, pri kateri s pomočjo asociativnih kartic, na katerih so fotografije in opredeljene teme, razrešujemo določen problem, dilemo, vprašanje, ki si ga zastavljamo. Gre za učinkovito orodje v procesu samoraziskovanja in strokovnega razvoja. Orodje omogoča drugačen pogled na določeno situacijo, saj aktivira druge, bolj kreativne dele možganov, ki ponujajo nove rešitve in osvobajajo izpod  primeža miselnih in vedenjskih vzorcev. Metoda je izredno učinkovita pri delu z mladostniki, saj jih na videz lahkotna igra raziskovanja različnih življenjskih tem spodbuja, da lažje ubesedijo svoje misli ter odkrito govorijo o sebi. Na delavnici bodo udeleženci spoznali orodje The Coaching game in ga uporabili za vpogled v svoje življenje z drugačne perspektive.

CILJI:

 • Samospoznavanje in razvoj samorefleksije: Udeleženci bodo skozi interaktivno uporabo asociativnih kartic s fotografijami spodbujeni k raziskovanju lastnih čustev, misli in vrednot.

 • Razvoj čustvene inteligence: Delavnica bo udeležence naučila prepoznavati, razumeti in upravljati lastna čustva ter empatično odzivanje na čustva drugih. To bo spodbujalo boljše medsebojne odnose in učinkovitejše reševanje konfliktov.

 • Izboljšanje komunikacijskih veščin: Delavnica bo udeležencem pomagala, da lažje ubesedijo svoje misli in občutke, kar bo pripomoglo k razvoju boljše medosebne komunikacije.

 • Spodbujanje kreativnega razmišljanja: S pomočjo vizualnih in asociativnih tehnik bodo udeleženci razvijali sposobnost kreativnega reševanja problemov, sprejemanja odločitev in razmišljanja izven svojih ustaljenih miselnih okvirov.

VSEBINA: Udeleženci bodo na delavnici vodeni skozi serijo interaktivnih vaj (The Coaching Game), kjer bodo individualno in v skupinah uporabljali asociativne kartice s fotografijami za raziskovanje osebnih vprašanj in situacij:

 • udeleženci so izpostavljeni različnim fotografijam in besedam, ki služijo kot spodbuda za razmišljanje in introspekcijo;

 • udeleženci delijo svoje zgodbe in izkušnje, ki jih navdihujejo fotografije, kar omogoča poglobljeno razumevanje lastnih in tujih perspektiv;

 • delavnica omogoča čas za individualno in skupinsko razmišljanje, kar spodbuja globlje razumevanje sebe in svojih vrednot;

 • na delavnici bomo spodbujali dialog in izmenjavo mnenj med udeleženci, kar prispeva k večji empatiji in razumevanju medsebojnih razlik.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: Program se izvede na šolah, termin izvajanja določimo po dogovou s šolo. Dolžina delavnice za eno skupino je 90-120 min (1,5-2 h). 

PRIPOROČENA VELIKOST SKUPINE: Med 10 in 30. 

CHAT GPT ZA MLADE: UČINKOVITA IN ODGOVORNA RABA ORODIJ UI V ŠOLI IN DOMA 

OPIS

Interaktivna delavnica bo dijakom predstavila, kako lahko ChatGPT izboljša njihove študijske metode in jim olajša razumevanje učnih vsebin. Dijaki se bodo naučili uporabljati ChatGPT kot orodje za pridobivanje znanja, reševanje problemov in ustvarjalno razmišljanje. Predstavljeni bodo praktični primeri uporabe ChatGPT pri različnih šolskih aktivnostih in raziskovali bomo, kako to orodje lahko izkoristijo za razvoj svojih akademskih veščin. S pomočjo delavnice bodo dijaki pridobili celovito razumevanje in praktične veščine za uporabo ChatGPT v svojem učnem okolju, kar jim bo pomagalo izboljšati učno učinkovitost in razviti sposobnost samostojnega kritičnega mišljenja. Delavnica jim bo tudi omogočila, da prepoznajo in se izognejo potencialnim pastem pri uporabi umetne inteligence v izobraževalnem procesu.

CILJI

 • Osvojiti temeljne principe delovanja ChatGPT in razumeti, kako umetna inteligenca vpliva na učenje.

 • Razvijati sposobnosti učencev za uporabo ChatGPT v različnih učnih scenarijih, vključno z razlago snovi, analizo teksta in izdelavo projektov.

 • Spodbuditi kritično razmišljanje in etično uporabo umetne inteligence pri šolskem delu.

VSEBINA

 • Razumevanje in upravljanje Chat GPT: kako Chat GPT procesira in generira odgovore, kako napisati najboljša vprašanja, da dobimo dobre odgovore, ter kako se izogniti napačnim ali slabim odgovorom, ki jih generira ChatGPT.

 • Metode, triki in strategije za učinkovito rabo Chat GPT.

 • Raba Chat GPT kot osebnega tutorja za učenje in razumevanje snovi: kako pripraviti Chat GPT, da deluje kot naš personalizirani učitelj, nam razlaga koncepte in primere na zahtevanem nivoju znanja ter simulira individualno tutorstvo za poglobljeno personalizirano učenje.

 • Raba Chat GPT za analiziranje tekstov: tehnike za povzemanje in razpravo o daljših kompleksnih tehnik, literarnih del ali znanstvenih članov s kritično aktivno analizo ključnih tem in argumentov.

 • Raba Chat GPT za raziskovanje, načrtovanje dela ali ustvarjanje projektov: tehnike za zbiranje in analizo podatkov, oblikovanje hipotez ali zasnovo strukture projektov.

 • Kritična in odgovorna uporaba Chat GPT: razumevanje omejitev, prepoznavanje napak, netočnosti in pristranskosti, tehnike za preverjanje informacij, pridobljenih s pomočjo Chat GPT, razumevanje etičnih dilem, povezanih z rabo ChatGPT.

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: Program se izvede na šolah, termin izvajanja določimo po dogovou s šolo. Dolžina delavnice je lahko med 1 in 4 urami. Delavnico lahko izvedemo tudi v online (Zoom) okolju. 

PRIPOROČENA VELIKOST SKUPINE: Med 5 in 100. 

JAVNO NASTOPANJE IN UČINKOVITA KOMUNIKACIJA V RAZLIČNIH KONTEKSTIH 

OPIS

Interaktivna delavnica, ki temelji na praktičnih primerih in vajah, spodbuja razvoj komunikacijskih veščin, ki so uporabne v šoli, v zasebnem življenju in na karierni poti oziroma na trgu delovne sile. 

CILJI
Temeljni cilj delavnice je razvoj veščin prepričljive komunikacije v različnih kontekstih:

 • udeleženci se bodo naučili, kako učinkovito izraziti svoje ideje in prepričanja (skozi argumente ali skozi pripovedovanje prepričljiv zgodb) ter kaj so temeljni principi prepričjive komunikacije;

 • udeleženci bodo izboljšali svoje veščine javnega nastopanja (samozavest, odprava treme pred nastopanjem, struktura učinkovitega govora …);

 • udeleženci se bodo naučili obvladovati svoj lastni komunikacijski slog ter ga prilagoditi glede na različne okoliščine, naslovnike ali namene svoje komunikacije;

 • udeleženci bodo spoznali jezikovne trike in tehnike za učinkovito prepričevanje ali mediacijo v konfliktnih situacijah;

 • udeleženci bodo spoznali tehniko aktivnega poslušanja, ki je temelj spoštljive in odgovorne komunikacije.

VSEBINA

 • Osnove javnega nastopanja: struktura govora, uporaba neverbalne komunikacije (geste, glas, obrazna mimika …), obvladovanje treme;

 • Tehnike prepričjivega argumentiranja: razvijanje argumentov, uporaba retoričnih sredstev, tehnike za pripovedovanje zanimivih zgodb;

 • Prilagajanje sporočil za različna občinstva: analiza ciljnih skupin, izbira ustreznega jezika in prilagajanje sporočil glede na okoliščine in vrsto občinstva;

 • Mediacijske tehnike in jezikovni triki: kako v težkih situacijah nadaljujemo pogovore in mediiramo konflikte.

 • Praktične delavnice in simulacije: vaje v realnih scenarijih, kjer udeleženci po želji lahko preizkusijo svoje spretnosti v simuliranih situacijah, ki odražajo različne komunikacijske izzive.

 

KRAJ IN ČAS IZVAJANJA: Program se izvede na šolah (v razredih ali predavalnicah), termin in čas izvajanja določimo po dogovou s šolo. Priporočena dolžina delavnice je med 1 uro (interaktivno predavanje) in 5 urami (praktične celostne delavnice). 

PRIPOROČENA VELIKOST SKUPINE: Med 5 in 200 (z manjšimi skupinami izvajamo delavnice s praktičnimi vajami, za večje skupine se izvede interaktivno predavanje).

KONTAKTIRAJTE NAS IN SE DOGOVORITE ZA IZVEDBO DELAVNIC NA VAŠI ŠOLI. 

Dolžino, termin in obliko delavnic prilagodimo vašim zmožnostim in željam. 

Telefon

041 - 624 - 038

Email

V zadnjih dveh letih nam je zaupalo že več kot 2500 učiteljev in več kot 50 šol iz Slovenije in tujine.

Slovenija: Visoka šola za varstvo okolja Velenje, Gimnazija Celje Center, Gimnazija Ptuj, Gimnazija Bežigrad, Gimnazija Ledina, Gimnazija Moste, Gimnazija Kranj, Gimnazija Tolmin, Prometna šola Maribor, Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Gimnazija in srednja šola Domžale, Gimnazija Novo mesto, GSŠRM Kamnik, OŠ Domžale, OŠ Venclja Perka Domžale, OŠ Dob, OŠ Nove Fužine, OŠ Šenčur, OŠ Bovec, OŠ Žirovnica, OŠ Simona Jenka Kranj, Šolski center Rogaška Slatina, Fakulteta za energetiko Krško, Univerza v Mariboru, OŠ Franceta Prešerna Maribor, OŠ Pesnica, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM ... 

Tujina: Grand Oaks (ZDA), KingWood (ZDA), University of Trento (Italija), Liceo Caterina Percoto (Italija), Liceo Scientifico Severi (Italija), Don Lorenzo Milani High School (Italija), Liceo Scientifico G.Galilei (Italija), University Trento (Italija), Gems Modern Academy (Združeni Arabski Emirati), Vocalise School (Združeni Arabski Emirati), VI Liceum Ogólnokształcące (Poljska), WSB University (Poljska), Tozok Ozel Okullar (Turčija), FMV Ayazağa Işık High School (Turčija), AA Hellas (Grčija), ITT Delhi (India), Roga Academy (Singapore), Helsingin Soumalainen Yhteiskoulu (FInska), Patras University (Grčija), New York University (ZDA), German School Izmir (Turčija), University of Kentucky (ZDA) ...

bottom of page