top of page

Materiali in učni pripomočki

Mladi imajo velikokrat probleme pri razvoju logične analize za podporo svojih prepričanj, učitelji na drugi strani pa se spopadajo s vprašanjem, kako dijake naučiti boljšega logičnega sklepanja.

 

Pri tem si lahko tako mladi kot učitelji pomagajo z našimi grafičnimi organizatorji za razvoj poglobljenega sklepanja:

Grafični organizator 1

Grafični organizator 2

Z zagovorom ali nasprotovanjem neki akciji oziroma spremembi se srečujemo v vsak dan v svojem privatnem življenju, v službi, v politiki ali v civilni družbi. Kritičen in argumentiran pristop k razpravi o spremembah ali k zagovoru nekega predloga zahteva posebno strateško pripravo in strateško mišljenje. 

Gradiva (učni list): Komunikacijske in argumentativne strategije

Pri tem si lahko pomagate s strateškimi napotki za kritično analizo spremembe ali strateški zagovor predloga. Ti materiali so zaenkrat dostopni samo v angleškem jeziku.

V javnih razpravah in v debatah se velikokrat srečamo s situacijami, v katerih nasprotujoči si strani uspeta prepričljivo dokazati, da njun predlog prinaša določene pozitivne učinke (koristi), nasprotna stran pa prinaša določene negativne učinke (škodo). V takem primeru se mora kritični mislec lotiti primerjalne analize učinkov, da lahko presodi, kateri predlog je boljši. 

Pri tem si lahko pomagate z naborom tehnik za primerjalno analizo oziroma primejalno argumentacijo.  

Pri vpeljavi debatne metodologije v različna učna okolja morajo pedagogi slediti temeljnim principom tega učnega pristopa, če želijo doseči pozitivne učinke. 

V izročku za pedagoge lahko najdete nabor najbolj temeljnih principov debatne metodologije in osnovne napotke za didaktičen pristop k debatnim aktivnostim. 

bottom of page