top of page

Inovativni pristopi k
različnim predmetnim področjem

Delavnice so prilagojene učnim načrtom iz različnih predmetnih področjih. Izvajamo jih kot dodatna profesionalna usposabljanja za učitelje ali kot na šolah pri pouku kot primere inovativnih učnih ur v razredu.

Poučevanje tujega jezika skozi debato in komunikacijo

Raziskave (eno izmed njih lahko najdete na naslednji povezavi) so pokazale, da je lahko debata kot strateška verbalna igra eden najboljših načinov za učenje tujega jezika.

 

Na Izobraževalnem centru Agument ponujamo številne krajše in daljše tečaje za učenje angleškega jezika, enkratne delavnice in individualna srečanja za mlade iz različnih starostnih kategorij:

 

Kategorija 1: osnovnošolci od 6. do 8. razreda.

"Spregovori v angleščini - osnovne komunikacijske veščine v tujem jeziku"

 

Kategorija 2: dijaki od 1. do 2. letnika.

"Debatiraj v angleščini - komuniciranje v tujem jeziku v različnih situacijah"

 

Kategorija 3: dijaki od 3. do 4. letnika

"Master your English - pripravi se za študijske in profesionalne aktivnosti v tujem jeziku"

 

Trenutno za nobenega od programov nimamo razpisanih prostih odprtih terminov.

O novih terminih boste obveščeni na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.

 

Če ste zainteresirani za udeležbo ali izvedbo na vaši šoli pri urah angleščine, nas lahko kontaktirate na info@centerargument.si in potrudili se bomo, da najdemo dodaten prost termin.

English Japanese Dictionary
People Attending Class

PRISTOPI ZA RAZVIJANJE AKTIVNEGA DRŽAVLJANSTVA SKOZI TEME TRAJNOSTNEGA RAZVOJA PRI POUKU DOMOVINSKE IN DRŽAVLJANSKE KULTURE IN ETIKE

Delavnica je namenjena učiteljem DKE, ki želijo spoznati sodelovalne metode učenja aktivnega državljanstva skozi teme trajnostnega razvoja. Cilj programa je predstaviti metode in pristope dela in pouka, preko katerih udeleženci programa lahko spodbujajo  aktivno sodelovanje učencev pri pouku DKE. Udeleženci bodo spoznali komunikacijske tehnike, s katerimi lahko spodbujajo kritično mišljenje učencev ter učence spodbudijo k aktivnim vlogam. Učiteljem bodo omogočile, da v ure DKE vpeljejo inovativne pristope razvijanja kritičnega mišljenja ter obravnavanja družbeno aktualnih tem. 

Delavnica je osredotočena na štiri temeljna področja:

 1. Strategije  kritičnega razmišljanja in vrednotenja skozi debatne komunikacijske tehnike

 2. Aktivno vključevanje učencev v komuniciranje in argumentiranje družbeno aktualnih tem s poudarkom na trajnostnem razvoju, aktivenm državljanstvu in globalnem učenju 

 3. Konkretne vaje in pristopi za urjenje različnih veščin kritičnega in kreativnega razmišljanja skozi igro

 4. Moderirano načrtovanje konkretnih učnih ur z uporabo komunikacijskih tehnik kritičnega razmišljanja

 

Trenutno za nobenega od programov nimamo razpisanih prostih odprtih terminov.

O novih terminih boste obveščeni na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.

 

Če ste zainteresirani za udeležbo ali izvedbo na vaši šoli, nas lahko kontaktirate na info@centerargument.si in potrudili se bomo, da najdemo dodaten prost termin.

Pages of Book
Pages of Book

SLOVENSKI JEZIK IN KNJIŽEVNOST

Inovativne učne ure za poučevanje književnosti v razredih (za srednje in osnovne šole)

Kako analizirati literarna besedila, primerjati različne literarne prvine med besedili ter napisati dober literarni spis ali esej

 

 

Opis

Na delavnicah in učnih urah bodo udeleženci spoznali posebne debatno-komunikacijske tehnike, ki jim bodo pomagale pri analizi literarnega dela, pri razumevanju sociološkega ozadja in razmerja med različnimi literarnimi obdobji ter pri kritičnem in kreativnem pisanju literarnih esejev.

Udeleženci: Skozi voden postopek bodo udeleženci sami sodelovali pri analizi, primerjavi, zastavitvi esejev in pri utemeljevanju stališč. Tehnike, ki jih bodo spoznali, bodo lahko kasnejeuporabili tudi pri samostojnem delu.

Učitelji: Prisotni učitelji in profesorji bodo spoznali posebne učne pristope, ki jih bodo kasneje lahko uporabili pri snovanju in izpeljavi svojih učnih ur v različnih učnih kontekstih.

 

Izvedba

 • Delavnice izvajamo v srednjih in osnovnih šolah v razredih (pri urah slovenščine), v online obliki ali v posebnih oblikah po dogovoru s šolami oz. z zainteresiranimi profesorji in učitelji.

 • Termine določimo v dogovoru s šolami, učitelji in profesorji glede na razpoložljivost naših izvajalcev.

 • Trajanje delavnice (od 1 do 5 šolskih ur v kosu ali razdeljeno na različne dneve) in konkretne vsebine (obravnavana literarna dela in naloge za udeležence) določimo skupaj glede na želje šole, učiteljev in profesorjev (prilagodimo se programu dela in učnemu načrtu v šolah).

 

Možne vsebine za OSNOVNE ŠOLE

 • Razumevanje in primerjava različnih literarnih obdobij, avtorjev in literarnih del na igrivdebatni način.

 • Spoznavanje z značilnostmi literarnih spisov in priprava na pisanje kot podlaga za pisanje literarnega eseja v srednji šoli.

 • Igrive metode za analizo literarnih del s poudarkom na razumevanju, utemeljevanju ter primerjanju različnih literarnih prvin (osebe, motivi …).

 • Obravnavana dela: vsa obvezna literarna besedila za 3. triado OŠ ter besedila po dogovoru.

 •  

 

Možne vsebine za SREDNJE ŠOLE

 • Razumevanje in analiza sociološkega, družbenega in zgodovinskega konteksta posameznih literarnih del.

 • Primerjalna analiza - tehnike za samostojno in interaktivno primerjavo oseb in drugih literarnih prvin posameznega literarnega besedila.

 • Novi pristopi k razumevanju, pregledu in primerjavi literarnih obdobij.

 • Struktura eseja - kako analizirati naslov, postaviti tezo, opisovati, pojasnjevati, primerjati in utemeljevati v jedru ter napisati primeren zaključek eseja.

 • Priprava na maturo: kako izvesti uspešno primerjavo oseb ali posameznih motivov, kako vključiti sociološko ozadje, povezano s temo letošnje mature -  svet blišča in bede - ter kako odpraviti najbolj pereče težave, ki se pojavljajo pri pisanju maturitetnih esejev

 • Obravnavana dela: vsa razpisana dela za maturo za tekoče šolsko leto ter vsa besedila, določena s Predmetnim izpitnim katalogom za splošno maturo.

 

Cena je odvisna od dolžine delavnice in od obravnavanih vsebin. Za informacije in dogovor nas lahko kontaktirate:

info@centerargument.si

041624038

 

 

O metodologiji

Vsa naša izobraževanja temeljijo na posebni debatno-komunikacijski metodologiji. Debata je interaktivna in transdisciplinarna učna metoda, ki skozi integrativni in igriv pristop k znanju in mehkim veščinam udeleženca vedno postavi v aktivno vlogo ter v središče učnega procesa. Vzporedno z obravnavanimi vsebinami udeležence uri tudi v kritičnem in strateškem mišljenju, argumentaciji in prepričljivem ustnem ali pisnem izražanju. Naša posebnost je 3D metodologija, ki temelji na združevanju tehnik debate (prepričevanje), dialoga (razumevanje nasprotujočih stališč in razlag) ter deliberacije (iskanje skupnih rešitev). Metoda sledi modernim taksonomijam in skuša udeležence pripraviti do samoevalvacije in neposredne aplikacije novih tehnik v različne kontekste posameznega predmetnega področja.

Stack of Books

Poučevanje filozofije in sociologije

KOMU JE DELAVNICA NAMENJENA?

Delavnica je namenjena profesorjem in profesoricam sociologije in filozofije, ki želijo dijake in dijakinje naučiti, kako napisati dober in jasno argumentiran sociološki ali filozofski esej ter kako inovativno in interaktivno pristopiti k analizi socioloških teorij ter filozofskih pojmov in problemov. 

Delavnica je v obliki enkratne ali večkratne inovativne učne ure na voljo tudi za izvedbo v razredu pri pouku sociologije ali filozofije. 

Na posebaj razpisane termine izvajamo delavnice v fizični ali spletni obliki tudi za vse zainteresirane srednješolce ali tiste, ki se pripravljajo na maturitetetni izpit. 

VSEBINA IN POTEK

Delavnica je sestavljena iz dveh vsebinskih delov. V prvem delu delavnice se bomo posvetili oblikovanju struktur za primerjalno analizo  teorij ali definicij ter analizo primerov, v drugem delu pa bomo spoznali osnovne strukture za argumentacijo in negacijo oz. kritiko argumentov, ki bodo dijakom in dijakinam pomagale napisati dober razpravljalni esej. Delavnica bo temeljila na posebni debatno-komunikacijski metodologiji, ki dijaka in dijakinjo vedno postavi v središče učnega procesa in vzpodbuja samostojno učenje in celostno obravnavo tematik.

 

Trenutno za nobenega od programov nimamo razpisanih prostih odprtih terminov.

O novih terminih boste obveščeni na naših spletnih straneh in socialnih omrežjih.

 

Če ste zainteresirani za udeležbo ali izvedbo na vaši šoli, nas lahko kontaktirate na info@centerargument.si in potrudili se bomo, da najdemo dodaten prost termin.

Stack of Books
bottom of page